Algemene Privacyverklaring liberoo

Uw privacy is belangrijk voor ons.

LIBEROO streeft ernaar een vertrouwde partner te zijn en streeft er daarom naar om jouw persoonlijke gegevens te respecteren en te beschermen. Deze gegevensprivacyverklaring is bedoeld om uit te leggen hoe we jouw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan, gebruiken en vrijgeven wanneer je met onze communicatie of diensten in aanraking komt. Deze privacyverklaring beschrijft ook jouw rechten en legt uit hoe je deze rechten kunt uitoefenen. Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door, zodat onze verwerking van jouw persoonsgegevens zo transparant mogelijk is.

LIBEROO verzamelt of verwerkt geen persoonsgegevens zonder een legitieme basis. We gebruiken jouw persoonlijke gegevens nooit voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de doeleinden die in deze gegevensprivacyverklaring worden uiteengezet of elders aan jou zijn gecommuniceerd. We verzamelen alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de gegevensverwerking, zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.

Wij verwijzen graag naar onze DPA mocht deze privacyverklaring voor jou onvolledig zijn.

 

Welke activiteiten hebben betrekking op het verzamelen van gegevens?

Deze kennisgeving is van toepassing op alle gegevensbronnen die door LIBEROO worden verzameld en verwerkt in het kader van haar verschillende zakelijke activiteiten, zoals het voeren van de boekhouding, haar website, enz. Anderzijds kunnen we ook gegevens verzamelen in het kader van sollicitaties, contactgegevens voor nieuwsbrieven, etc.

 

Van wie worden persoonsgegevens verwerkt?

We kunnen jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken als je tot de volgende categorieën behoort:

 • klanten (persoonlijk)
 • medewerkers van de klant die door de klanten zijn gemachtigd om onze platformen te gebruiken
 • contactpersonen van opdrachtgevers in het kader van het versturen van digitale facturen en/of aanmaningen
 • websitebezoekers/gebruikers
 • sollicitanten

 

Hoe verzamelen we jouw persoonsgegevens?

LIBEROO kan jouw persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen.

 • wanneer we met jou communiceren (bijv. wanneer je contact opneemt met LIBEROO, kan LIBEROO die correspondentie bijhouden)
 • wanneer je een online formulier invult
 • wanneer je klant wordt
 • we kunnen je vragen om enquêtes in te vullen die worden gebruikt voor onderzoeks- of verbeteringsdoeleinden, hoewel je er niet op hoeft te reageren
 • we kunnen details van jouw bezoeken aan onze website vastleggen
 • documenten en info verzamelen die nodig zijn voor het voeren van onze diensten voor jou
 • communicatie en documenten die gevraagd worden tijdens een sollicitatiegesprek

Deze lijst is niet limitatief.

 

Welke soorten persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen de volgende soorten persoonlijke gegevens: identificatie- en contactgegevens, zoals jouw naam, achternaam, e-mailadres, professionele contactgegevens, taalvoorkeur, Rijksregisternummer en andere gegevens in het kader van onze dienstverlening en de AWW-wetgeving.

In het geval van sollicitaties verzamelen we gegevens die nodig zijn om in te schatten of de kandidaat voldoet aan de jobomschrijving.

 

Cookies en andere trackingtools

Om je een betere ervaring te bieden wanneer je onze websites bezoekt of onze mobiele applicaties gebruikt, verzamelen we bepaalde informatie op geautomatiseerde wijze, met behulp van technologieën zoals cookies.

 

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

LIBEROO verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, voor zover van toepassing, en alle andere doeleinden die daarmee verenigbaar zijn:

 • om de klantaccounts aan te maken en te beheren (logins)
 • voor het uitvoeren van de diensten in het kader van onze opdrachtenbrief
 • om met jou te communiceren: je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen (via onze website, telefonisch, via e-mail, …) om vragen te stellen, informatie op te vragen, jouw opmerkingen te geven, enz.
 • voor facturatie en boekhouding (facturatie, incasso, etc.)
 • om sollicitaties te kunnen voeren
 • om geschillen te beheren (inning van onbetaalde bedragen, advocatendossiers, …)
 • voor eventuele andere processen zoals beschreven in ons gegevensregister, opvraagbaar en naar verwezen in onze DPA

 

Op basis waarvan verwerken wij jouw persoonsgegevens?

LIBEROO verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende gerechtvaardigde gronden:

 • de uitvoering van de overeenkomst die je met LIBEROO hebt
 • jouw voorafgaande en geïnformeerde toestemming, indien vereist
 • de legitieme belangen van LIBEROO of een derde partij, voor zover deze belangen zwaarder wegen dan jouw belangen en fundamentele rechten en vrijheden, zoals, in voorkomend geval, het opsporen en voorkomen van witwassen, het uitvoeren van due diligence tegen de tegenpartij, het jou verstrekken van nuttige informatie, enz.

 

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Om onze diensten te verlenen, moeten we af en toe een beroep doen op partners of verwerkers voor de hierboven beschreven doeleinden. We beperken het delen van jouw persoonlijke gegevens tot de volgende categorieën ontvangers:

 • met interne bedrijfsafdelingen zoals IT-services en andere ondersteuning
 • met onze serviceproviders zoals: datahostingserviceproviders, IT-providers
 • met overheidsinstanties wanneer dit wettelijk verplicht is
 • in verband met een faillissementsprocedure, om onze rechten af ​​te dwingen en onze eigendommen te beschermen

We begrijpen dat je niet wilt dat wij jouw persoonlijke gegevens zonder jouw toestemming rechtstreeks aan derden verstrekken voor hun eigen marketingdoeleinden.

 

Hoe worden jouw persoonlijke gegevens opgeslagen en overgedragen?

LIBEROO streeft ernaar ervoor te zorgen dat jouw persoonlijke gegevens:

 • beschermd zijn tegen onopzettelijke of opzettelijke vernietiging/ verlies
 • correct gebruikt worden en
 • niet toegankelijk zijn voor onbevoegden

 

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Over het algemeen bewaren we jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden die worden beschreven in Sectie « Voor welke doeleinden gebruiken we jouw persoonsgegevens? » van deze verklaring, of volgens de relevant geldende wetten (zoals de AWW-wetgeving). Zo bewaren wij jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld niet langer dan nodig is in het kader van jouw zakelijke relatie met LIBEROO en, indien van toepassing, de beëindiging daarvan, of zo lang als nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van LIBEROO. In geval van een geschil kunnen we jouw persoonsgegevens bewaren totdat het geschil volledig is opgelost. We zullen ze dan ofwel verwijderen of archiveren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

Hoe waarborgen we de veiligheid en integriteit van jouw persoonlijke informatie?

Wij beschermen jouw gegevens door middel van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, onopzettelijk verlies of wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang en tegen alle andere onwettige vormen van verwerking. Wanneer we gegevensverwerking uitbesteden, leggen we contractuele verplichtingen op om jouw informatie te beschermen.

 

Contactpersoon AVG bij LIBEROO jegens LIBEROO

Je kan een aantal rechten uitoefenen met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, voor zover je die rechten ook daadwerkelijk hebt op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals de AVG. Om de rechten uiteengezet in deze sectie op elk moment uit te oefenen, kan je contact opnemen met de gegevensbeschermingscorrespondent van LIBEROO op gdpr@liberoo.be

versie: 16 mei 2022