Fiscaliteit in 2022: wat staat er ons te wachten?

15-12-2021
Geschreven door Michaël Van de Weygaert

Er staan mogelijk wat wijzigingen te wachten in het fiscale landschap het komende jaar. Nu 2022 aan de deur klopt, staan we er vandaag al even bij stil. In de loop van het nieuwe jaar komen we zeker nog bij je terug met verdere updates.

Schrapping btw-vrijstelling bij vervoer in onderaanneming

De btw-wetgeving verleent een vrijstelling van btw voor diensten, met inbegrip van vervoer en met die diensten samenhangende handelingen, wanneer die diensten rechtstreeks verband houden met de uitvoer of invoer van goederen.

Naar aanleiding van rechtspraak van het Europees Hof van Justitie blijkt dat het toepassingsgebied van deze vrijstelling nader afgebakend moet worden, in die zin dat enkel nog vervoersdiensten vrijgesteld van btw zullen zijn in de verhouding tussen enerzijds de dienstverrichter en anderzijds de afzender of ontvanger van de uit te voeren goederen.

Dit betekent dan ook dat deze btw-vrijstelling niet langer zal kunnen worden toegepast indien voor het vervoer een beroep wordt gedaan op een onderaannemer voor het verrichten van de goederenvervoerdienst.

Het nieuwe administratieve standpunt geldt vanaf 1 april 2022.

Afschaffing btw-attest bij renovatiewerken

Renovatie- en herstellingswerken aan woningen ouder dan tien of vijftien jaar zijn onderworpen aan het verlaagde btw-tarief van 6 %, mits voldaan wordt aan enkele voorwaarden. Eén van de voorwaarden betreft het verstrekken door de klant van een duidelijk en nauwkeurig attest aan de aannemer dat melding maakt dat alle wettelijke voorwaarden vervuld zijn voor de toepassing van het verlaagde btw-tarief van 6%.

Momenteel ligt er een wetsontwerp klaar waarbij het voorgaande attest zal worden vervangen door een uitgebreide verklaring op de factuur zelf, die moet luiden: “Btw-tarief : Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste [vijftien of tien] jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privé- woning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.”

Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de klant ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

Aftrekbaar karakter van doorgerekende kosten

Restaurant- en receptiekosten zijn momenteel volgens een administratieve tolerantie volledig aftrekbaar wanneer de belastingplichtige de restaurant- of receptiekosten doorrekent aan klanten die op hun beurt deze kosten aan de aftrekbeperking onderwerpen.

Momenteel ligt er een wetsontwerp klaar waarbij dit principe voortaan verankerd zal worden in de wetgeving. Bijkomend zal niet langer vereist zijn dat de derde – aan wie de kosten worden doorgerekend – in België belastbaar is.

Met andere woorden zal volgens deze nieuwe regeling een volledige aftrek mogelijk van kosten die – in principe onderworpen zijn aan een aftrekbeperking – indien de belastingplichtige aantoont dat de kosten die hij zelf maakt, volledig zijn doorgerekend aan derden, mits de kosten uitdrukkelijk en afzonderlijk op de factuur zijn vermeld.

Investeren in laadpalen

Om de vergroening van de mobiliteit te versnellen en het aantal laadstations te laten toenemen, wordt het investeren in laadpalen fiscaal aangemoedigd in een nieuw wetsontwerp.
Ondernemingen die investeren in laadpalen zullen van een fiscaal voordeel kunnen genieten, op voorwaarde dat de laadpaal voor derden vrij toegankelijk is, hetzij tijdens, hetzij buiten de normale openingsuren.

Om snelle investeringen aan te moedigen, zullen de ondernemingen kunnen genieten van een verhoogde kostenaftrek van 200 % indien ze dergelijke investering uitvoeren tussen 1 september 2021 en 31 december 2022. Tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024 bedraagt de verhoogde kostenaftrek nog 150%. Deze verhoogde kostenaftrek zal slechts mogelijk zijn indien de laadpaal over minstens 5 belastbare tijdperken en lineair wordt afgeschreven en voor zover de laadpaal operationeel en publiek toegankelijk is.

Particulieren (eigenaar of huurder) die investeren in laadpalen zullen ook van een fiscaal voordeel kunnen genieten, onder de vorm van een belastingvermindering. Om in aanmerking te komen voor deze belastingvermindering, zal de laadpaal “slim” moeten zijn in die zin dat de laadpaal de mogelijkheid moet hebben om de laadtijd en het laadvermogen te sturen én de laadpaal bovendien volledig gebruik maakt van groene stroom. Tenslotte dient de laadpaal gekeurd te worden door een erkend keuringsorganisme.

Ook hier worden snelle investeringen aangemoedigd. De investering dient te gebeuren tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024, maar de hoogte van de belastingvermindering neemt af naarmate het jaar van investering. De belastingvermindering bedraagt 45% indien de laadpaal wordt aangekocht tussen 1 september 2021 en december 2022, 30% indien de laadpaal wordt aangekocht in 2023 en 15% indien de laadpaal wordt aangekocht in 2024.De belastingaftrek is beperkt tot maximaal €1.500 per laadpaal en per belastingplichtige.

Ficheverplichting auteursrechten

Op dit ogenblik is het opmaken van een individuele fiche 281.45 en de samenvattende opgave 325.45 door de schuldenaar van de auteursrechten niet verplicht (toch wordt dit principe regelmatig spontaan toegepast).

Momenteel ligt een wetsontwerp klaar waarbij de auteursrechten, die worden toegekend vanaf 1 januari 2021 tijdens een belastbaar tijdperk dat ten vroegste verbonden is met aanslagjaar 2022, worden onderworpen aan een nieuwe ficheverplichting.

Interesten

De nalatigheids- en moratoriumintresten voor het kalenderjaar 2022 blijven ongewijzigd. Dit maakt dat ook in 2022 de nalatigheidsintresten en moratoriuminteresten respectievelijk 4% en 2% per jaar zullen bedragen.

Heb je nu al prangende vragen? Spreek er over met je dossierbeheerder of liberoo adviseur.

deel dit nieuwsbericht via