Feestdagen en de vervangingsdagen: de regels

terug naar het overzicht

VOLTIJDS:

De voltijdse werknemers hebben steeds recht op 10 wettelijke feestdagen per jaar:

 • Nieuwjaar: 1 januari
 • Paasmaandag: 5 april
 • Feest van de Arbeid: 1 mei
 • Hemelvaartsdag: 13 mei
 • Pinkstermaandag: 24 mei
 • Nationale Feestdag: 21 juli
 • Tenhemelopneming: 15 augustus
 • Allerheiligen: 1 november
 • Wapenstilstand: 11 november
 • Kerstmis: 25 december

Deze dagen moeten in het arbeidsreglement vermeld worden.

DEELTIJDS:

De deeltijdse werknemer met een vast werkrooster in een arbeidsstelsel gelijk aan een vijfdagenweek

Evengoed als een voltijdse werknemer heeft die deeltijdse werknemer recht op 10 feestdagen per jaar en op een vervangingsdag wanneer de feestdag op een zondag of een andere gewoonlijke inactiviteitsdag valt, dit ten belope van het aantal uren dat zijn arbeidsstelsel voor die dag bepaalt. Maar opdat de deeltijdse werknemers hierop recht zouden hebben, mag de tewerkstellende onderneming de voltijdse werknemers niet laten werken tijdens het weekend.

De deeltijdse werknemer met een vast werkrooster in een arbeidsstelsel dat evenwel geen vijf dagen per week telt

In dit geval kan de deeltijdse werknemer slechts aanspraak maken op de feestdagen of vervangingsdagen die samenvallen met zijn gewone werkdagen.

Opmerking: indien de werknemers de vervangingsdag vrij mogen kiezen, zal de deeltijdse werknemer de vervangingsdag op één van zijn gewoonlijke activiteitsdagen moeten plaatsen om ervan te kunnen genieten.

Het loon voor de feestdag of vervangingsdag wordt betaald in functie van het aantal uren arbeid die hij normaal op die dag zou geprestreerd hebben.

De deeltijdse werknemer met een variabel werkrooster

Die werknemer heeft recht op de feestdag of vervangingsdag die samenvalt met een werkdag die op zijn werkrooster voorkomt zoals dit hem vijf werkdagen op voorhand werd meegedeeld.

Indien daarentegen de feestdag op een dag valt die volgens zijn rooster geen werkdag is voor hem, heeft hij recht op een vervangingsloon dat overeenstemt met het loon dat de werknemer verdiende in de loop van de 4 weken die de feestdag voorafgaan, gedeeld door het aantal werkelijk gepresteerde dagen in de onderneming (niet de dagen gepresteerd door die werknemer) gedurende deze periode.

VERVANGINGSDAG

Wanneer een feestdag met een zondag of een gewoonlijke inactiviteitsdag in de onderneming samenvalt, wordt die door een gewone activiteitsdag vervangen.

De vastgelegde vervangingsdagen krijgen het karakter van een feestdag, met als gevolg dat alle op de feestdagen van toepassing zijnde bepalingen ook voor de vervangingsdagen gelden.

De vervangingsdag wordt in deze volgorde bepaald:

 • door het paritair comité waar de werkgever van afhangt. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg moet hiervan op de hoogte worden gebracht uiterlijk op 1 oktober van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de te vervangen feestdag valt;
 • bij ontstentenis, door de ondernemingsraad;
 • bij ontstentenis, door de werkgever en de vakbondsafvaardiging;
 • bij ontstentenis, door de werkgever en het geheel van de werknemers;
 • bij ontstentenis van een collectief akkoord, middels een individueel akkoord tussen werkgever en werknemer. Ook in dat geval moet de werkgever de aldus overeengekomen vervangingsdagen voor 15 december aanplakken (zie hieronder).

De werkgevers zijn verplicht vóór 15 december van elk jaar in de lokalen van hun onderneming een ondertekend en gedagtekend bericht, die de vervangingsdagen vermeldt, te afficheren. Een kopie van dit bericht wordt samen met het arbeidsreglement overgemaakt aan het Toezicht op de Sociale Wetten.

Indien de vervangingsdag op geen van de voormelde verschillende niveaus bepaald wordt of de procedure niet nageleefd werd, wordt de feestdag vervangen door de eerste gewone activiteitsdag die in de onderneming op die feestdag volgt.

laatst toegevoegd

handige tools

Zelf aan de slag? Dat kan!

Simpele berekeningstools en databases kunnen onze doorwinterde experts natuurlijk niet vervangen, maar gewoon snel iets opzoeken? Daarvoor hebben we een aantal tools opgelijst, speciaal voor jou.